Általános közzétételi lista

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

  Adat Elérhetőség
1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Címek és telefonszámok

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Szervezeti és Működési Szabályzat pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

Menedzsment

Osztálykereső

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Ügyfélszolgálat

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

Irányítószerv: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest József Attila utca 2-4.

Telefonszám: +36-1-441-1000

Ügyfélszolgálati telefon: +36-1-441-1818

E-mail cím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Honlap címe: www.kormany.hu

 

Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság

Székhely: 1125 Budapest, Diósárok 3.

Központi telefonszám: +36-1-393-5070

E-mail cím: okfo@okfo.gov.hu

Honlap címe: www.okfo.gov.hu

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  Adat Elérhetőség
1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Szervezeti és Működési Szabályzat pdf

Adatvédelem

 

Jogszabályok pdf

 

Alapító okirat pdf

2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Térítési díjszabályzat pdf

Arhív pdf

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelem

Adatbázisok

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

uzsoki.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

2020, 2021 években nem volt

Pályázatok

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Külső ellenőrzések 2024 pdf

Külső ellenőrzések 2023 pdf

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje pdf

Közérdekű adat igénylő lap pdf

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KSH 2024. I. n.év. pdf

KSH 2023. éves beruházás statisztikai jelentés pdf

KSH 2023. IV. n.év pdf

KSH 2023. III. n.év pdf

KSH 2023. II. n.év pdf

KSH 2023. I. n.év pdf

KSH 2022. évespdf
KSH 2022. IV. n.évpdf
KSH 2022. III. n.évpdf
KSH 2022. II. n.év pdf
KSH 2022. I. n.év pdf


KSH 2021 IV. n.év pdf
KSH 2021. III. n.épdf
KSH 2021. II. n.év pdf

KSH 2021. I. n.év pdf
KSH 2021. év pdf

2021 Betegforgalmi adatok pdf

2022-es Betegforgalmi adatok

2023. év Betegforgalmi adatok (krónikus fekvőbeteg ellátás) pdf

2023. év Betegforgalmi adatok (fekvőbeteg- és kúraszerű ellátás összesített teljesítmény adatai) pdf

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatigénylés 2021-2022 pdf

Közérdekű adatigénylés 2023 pdf

Közérdekű adatigénylések 2024 pdf

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Várólista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

 

 

 

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

  Adat Elérhetőség
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója.

Költségvetés 2024 pdf

Költségvetés 2023 pdf
Költségvetés 2022 pdf
Költségvetés 2021 pdf
Költségvetés 2020 pdf
Költségvetés 2019 pdf
Költségvetés 2018 pdf
Költségvetés 2017 pdf

Beszámoló 2023 pdf
Beszámoló 2022 pdf
Beszámoló 2021 pdf
Beszámoló 2020 pdf
Beszámoló 2019 pdf

Beszámoló 2018 pdf
Beszámoló 2017 pdf
Beszámoló 2016 pdf
Beszámoló 2015 pdf

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Humánpolitika 2024 I.n.év pdfHumánpolitika 2023 IV.n.év pdfHumánpolitika 2023 III.n.évpdf
Humánpolitika 2023 II.n.évpdfHumánpolitika 2023 I.n.évpdf 
Humánpolitika 2022 IV.n.év pdfHumánpolitika 2022 III.n.év pdfHumánpolitika 2022 II.n.év pdfHumánpolitika 2022 I.n.év pdf

Humánpolitika 2021 IV.n.év pdfHumánpolitika 2021 III.n.év pdfHumánpolitika 2021 II.n.év pdfHumánpolitika 2021 I.n.év pdf

Humánpolitika 2020 pdf

Humánpolitika 2019 pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 millió forintot elérő hatályos szerződések 2024.07.01. pdf

Nettó 5 millió forintot elérő hatályos szerződések 2024.04.30. pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2024/2 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2024/1 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/6 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/5 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/4 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/3 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/2 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2023/1 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2022 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2021 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2020 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2019 pdf

Nettó 5 millió forintot elérő és a feletti szerzdődések 2018 pdf

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Uniós szerződések pdf

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési intézkedési terv 2023 pdf

Közbeszerzési terv 2023 pdf

Közbeszerzési terv 2022 pdf

2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás pdf

Közbeszerzési terv 2021 pdf

2021. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás pdf

Közbeszerzési intézkedési terv 2022. pdf

Közbeszerzési-intézkedési terv 2024. pdf