Ugrás a tartalomra

A kórház stratégiája

Előzmények

Az Uzsoki Utcai Kórház hosszabb távú fejlődési irányainak meghatározásához és az ahhoz szükséges cselekvési programok és értékelési módszerek kidolgozásához, illetve alkalmazásához szükséges egy rövid stratégiai keretrendszer megfogalmazása, melyet az alábbiakban foglalunk össze.

 1. Jelen helyzet értékelése, SWOT analízis
 2. Stratégiai célok megfogalmazása
 3. Cselekvési programok
 4. Stratégiai célkitűzések teljesülésének értékelése

 

1. Jelen helyzet értékelése, SWOT analízis

1.1 Tárgyi infrastruktúra

Az Uzsoki Utcai Kórház mintegy 50 000 m2 alapterületen, 3 telephelyen látja el feladatait, melyből a legnagyobb az Uzsoki-Rónai utcai tömb, a kórház központi telephelye. Itt találhatóak az aktív fekvőbeteg ellátó osztályok 639 ággyal, az ambulanciák, a diagnosztikai egységek, valamint a kórházi adminisztráció és a logisztikai tevékenységek. A Hungária úti telephelyen találhatóak a rehabilitációs és krónikus osztályok 240 ággyal. Az Amerikai úti épületben a tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó látja el feladatait. A kórházi épületek mintegy 80 %-a tekinthető részben vagy egészben felújítottnak, azonban egyes betegellátó osztályok jelenleg korszerűtlenebb, pavilonrendszerű épületekben működnek.

1.2 Személyi infrastruktúra

Kórházunk jelenleg 1235 dolgozóval látja el feladatait, melyből 236 fő orvos, egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak száma 22 fő, 791 fő szakdolgozó, 186 fő pedig az ügyviteli és fizikai állományba tartozik. Fentiekből látszik, hogy az orvos-szakdolgozó arány (1:4) kifejezetten jónak mondható.
Az ágazat specifikus dolgozók körében a továbbfoglalkoztatottak száma 52 fő.

1.3 Vonzerő

Az Uzsoki Utcai Kórház régóta jó hírnévnek örvendő intézet, s az utóbbi időben különösen megnőtt a kórház igénybevétele a területen kívüli betegek részéről, mely azt mutatja, hogy a betegek jobbnak értékelik kórházunkat, nagyobb gyógyulási eséllyel számolnak, mint a számukra területileg kijelölt kórházakban.
A vonzerő 3 alappillérre épül: a tárgyi infrastruktúra színvonalára, a munkaerő ellátottságra, valamint az előző kettő összerendeléséből létrejövő betegellátási munka minőségére.
E három pillér jelenléte kórházunkban a magyar átlagnál jobbnak értékelhető, ez indokolja a kórház keresettségét a betegek körében.
Az elmúlt években kórházunk kétszer is kiérdemelte az „Év Kórháza” címet.

1.4 A Kórház külső értékelése

Az Uzsoki Utcai Kórház érte el a legjobb eredményt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által fenntartott fővárosi és megyei kórházak közül a 2015-16-os féléves adatokra vonatkozóan a központ átfogó értékelése szerint. A rangsor alapját az úgynevezett kompozit mutató adta, amely az egyes kórházak kihasználtságát, erőforrás-hatékonyságát, valamint a nyújtott szolgáltatás minőségét foglalja össze egy adatban.
A kórház az indokolatlanul felvett betegek alacsony arányát tekintve (6,5%) a legjobbak közé tartozik az országban, adósságállománya alacsony, ugyanakkor legmagasabb a TVK túllépés aránya, mely az előző pontban említett vonzerőből fakad.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 • kiemelkedő szaktudás ortopédia trauma területén
 • onkológia, sebészet
 • „Uzsoki brand name”
 • Dolgozói összetartás, „uzsokis lelkület”
 • minőségorientált menedzsment és munkahelyi kultúra
 • élenjáró élőmunka termelékenység
 • humánerőforrás hiány
 • felújításra váró egységek
 • elöregedő eszköz és géppark
 • TVK túllépés költségvonzatai
 • teljes klimatizálás hiánya
 • munkatársak leterheltsége

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

 • kormányzati és uniós pályázati források (EBP)
 • fizetős ellátás iránti kereslet növekedése
 • onkológiai és mozgásszervi sebészeti ellátás iránti kereslet növekedése
 • folyamatosan változó szabályozási és fenntartói környezet
 • TVK hiány
 • NEAK finanszírozás kiegyensúlyozatlansága (várólista finanszírozás, évvégi konszolidáció)

2. Stratégiai célok megfogalmazása

A kórház általános stratégiai célja a magas színvonalú, minőségi betegellátás biztosítása, valamint e téren elért pozíciójának megőrzése és továbbfejlesztése. Ezen célkitűzés teljesítését a kiváló szakmai teljesítmény feltételeinek megteremtésével, a szakmai indikátoroknak való megfeleléssel törekszünk elérni, melyet egy elfogadható likviditási szinttel kívánunk társítani.

2.1 Szakmai célkitűzések

2.1.1. Az Onkológiai ellátás fejlesztése

Az Uzsoki Utcai Kórházban működik az ország 2. legnagyobb onkológiai központja.

2.1.1.1. Onkoradiológiai ellátás

A célkitűzések között szerepel a versenyképesség fenntartása korszerű eszközpark (besugárzó készülék), valamint a szükséges munkaerő biztosításával. Ennek érdekében megújítjuk és bővítjük az Onkológiai Osztály jelenlegi infrastruktúráját egy új onkológiai épülettömb létrehozásával.

2.1.1.2. Onkosebészet

Az elért szakmai pozíció, a versenyképesség fenntartása korszerű eszközpark, valamint a szükséges munkaerő biztosításával.

2.1.3. Ortopédia-Traumatológia

Cél a kivívott nemzetközi elismerés fenntartása további innovatív gyógyítási technológiák bevezetésével és sport-traumatológiai ellátás biztosításával.

2.1.4. Kardiológia

A kórház szakmai portfóliójában meg kívánjuk jeleníteni az onkológiai ellátáshoz is kapcsolódó onko-kardiológiai profilt a már működő intervenciós kardiológiai ellátás továbbfejlesztésével (periféria, stroke ellátás biztosítása a későbbiekben).
A kórház célkitűzése a 7x24 órás akut infarktus ellátásban való részvétel biztosítása, a jelenlegi nappali ügyeleti ellátás továbbfejlesztésével.

2.1.5. A kórház szakmai szerkezete, belső betegutak

A kórház szakmai szerkezetét egyrészt az onkológiai profil kiszolgálása, másrészt a TVK kötelezettségek határozzák meg, ennek megváltoztatását a jövőben nem tervezi a kórház, ugyanakkor a stratégiai célkitűzések között szerepel a krónikus és rehabilitációs kapacitások bővítése a teljes kórházi betegút egy kézben történő, magas minőségű biztosítása érdekében. Különösen fontos szempont a sebészeti osztályok betegeinek gyors továbbítása a rehabilitációs osztályokra, illetve a belgyógyászatok esetében a krónikus, illetve rehabilitációs osztályra.
Terveink között szerepel ápolási osztály létrehozása.
A diagnosztika területén a kor kihívásainak megfelelő, az onkológiai ellátást kiszolgáló molekuláris patológia (PCR) létrehozását tervezzük a kórházban. Emellett szükséges a központi laboratórium gépparkjának és működésének teljes megújítása is.

2.1.6. Gazdálkodási célkitűzések

2.1.6.1. A kórház bevételeinek növelése érdekében célkitűzés a saját bevételek szintjének emelése, különös tekintettel a gyógyszerkipróbálások, a fizetős betegellátás, az oktatás, valamint az átmenetileg szabad helyiségek bérbeadásával.

2.1.6.2.Osztályos keretgazdálkodást és a gazdálkodási érdekeltség bevezetését tervezzük az egyes betegellátási osztályokon a források hatékonyabb, önállóbb és felelősségteljesebb felhasználása érdekében.

2.1.6.3. A gazdálkodás tekintetében stratégiai célkitűzés továbbá egy a kórházi folyamatokat a vezetés számára hatékonyan bemutató vezetői információs rendszer létrehozása, mely a jelenleg ismert vezetői információs rendszereken túlmutatva a betegellátás monitoringján túl a gazdálkodási problémák okait is képes bemutatni a vezetés számára.

3. Cselekvési programok

A fenti célkitűzés megvalósításához az alábbi cselekvési programokat, konkrét célokat fogalmazzuk meg.

3.1 Tárgyi infrastruktúra fejlesztése

3.1.1. Épületek infrastruktúrája

Rövidebb távon, 2 éven belül, szeretnénk elérni a központi telephely betegellátást szolgáló helységeinek teljes körű klimatizálását.

Hosszabb távon, 5 éven belül, szeretnénk megvalósítani a központi telephely racionalizációját és egy az ellátás minőségét szolgáló épületfejlesztési programot, melynek része a pavilonos rossz állapotú betegellátási színterek új épületbe költöztetése, különös tekintettel egy felújított és kibővített Onkológiai Központ létrehozására.
A kórház célkitűzései között szerepel a nemzetközi hírű sport-trauma ellátásban rejlő lehetőségek kihasználása külön Sporttrauma Centrum létrehozásával.

3.1.2. Gépműszer állomány fejlesztése

A kórház gépműszer állománya az onkológiai ellátás, az ortopédia, a trauma, valamint az onkosebészet okán nagy volument és értéket képvisel.
Stratégiai célkitűzés ezen kiemelt szakmák legkorszerűbb gépműszerállományának biztosítása. Lehetőség szerint pályázati, illetve állami forrásból.

3.2 Humánerőforrás fejlesztés

A stabil munkaerő-állomány megléte érdekében az „Uzsokis lelkület” fenntartása, gondozása, melynek segítségével a munkaerő fluktuációt és hiányt igyekszünk mérsékelni. A hírnevet szerzett, magas színvonalat nyújtó betegellátási szakmák utánpótlását tekintve szempont az utánpótlás nemcsak mennyiségi, hanem minőségi értelemben történő biztosítása is. A kiszolgáló területeken törekszünk a kisebb volumenben is gazdaságosan nyújtható szolgáltatások saját kézben tartására és az ehhez szükséges munkaerő utánpótlásának biztosítására.

4. Stratégiai célkitűzések teljesülésének értékelése

A stratégiában megfogalmazott célkitűzések, általános programok megvalósulását, valamint a stratégiai célok aktualizálását éves vezetői értékelés keretében kívánjuk biztosítani.

Ennek része:

4.1 A megfogalmazott célok megerősítése vagy módosítása

Az idő múlásával és a külső körülmények változásával szükséges a célok felülvizsgálata, és ha indokolt, módosítása.

4.2 A célok megvalósulásának státuszértékelése

A célelérés folyamatában a kitűzött mérföldkövekhez viszonyítva történik a teljesülési státusz értékelése mind objektív, s mind szubjektív módszertan alkalmazásával.

4.3 A megvalósult célkitűzések eredményeinek értékelése

Az eredménytermékek kórházra gyakorolt hatásainak komplex értékelése.

4.4 Érdekeltségi rendszer működtetése

Az érdekeltségi rendszer keretében értékelt eredmények után juttatások biztosítása előre meghatározott módszertan szerint.

2017.május 04.